À chì cerca trovaChi : [ki]
Cerca : [tchèrka]

Circà/cercà : A Lingua Corsa.

Fiura uriginale : pixabay.com.

Aucun commentaire: